Resmi İlanlar 25.1.2018 17:15:14 7183 defa okundu

İHALE İLANI

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

 

12 ADET ARAÇ KİRALAMA VE 12 ADET ŞOFÖR HİZMETİ ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:                                                    2018/33589

1-İdarenin

a)Adresi :                                                          Atatürk Mahallesi Mahmut Tan Caddesi No:3 TUNCELİ MERKEZ/TUNCELİ

b)Telefon ve faks numarası:                                          4282121035 - 4282122055

c)Elektronik Posta Adresi  :                                           tuncdi@saglik.gov.tr

ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:     https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği türü ve miktarı :                                             12 AYLIK 7 ADET COMBIVAN VEYA PANELVAN (ŞOFÖRLÜ), 5 ADET 4x4 PİCK-UP ÇİFİ KABİNLİ (ŞOFÖRLÜ) ARAÇ KİRALAMA

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer :                                                    TUNCELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARI

c) Süresi :                                                                     İşe başlama tarihinden itibaren 12(oniki) aydır.

 

3- İhalenin

a)Yapılacağı yer :                                                     Atatürk Mah. Mahmut Tan Cad. 62. Sokak No:3 TUNCELİ

b)Tarih ve saati:                                                           16.02.2018 -10:30

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler

4.1. İhaleye Katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Firmalar teklif zarfında ihale dokümanında bulunan FİRMA FİYAT ANALİZİ VE ARAÇ BİLGİLERİ TABLOSUNU forma uygun olarak teklif ettikleri araç ve şoför için verdikleri fiyat açıklamasını sunmak zorundadır.

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.  Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son duruma gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5.İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamuda veya özel sektörde her türlü şoförlü veya şoförsüz araç kiralama (iş makineleri ve personel taşıma hizmetleri hariç) hizmeti benzer iş olarak kabul edilecektir.

 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

 

7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı TUNCELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ SATIN ALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir.

7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 

8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TUNCELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ BİRİMİ SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

9.İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 

10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

 

12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

13.Diğer hususlar:

 

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Yorumlar

Ad-Soyad
E-Mail
Yorum
Tüm Yorumlar
Tüm Yorumlar


SİZİ TANITALIM

Bilgilerinizi girerek, Dersimli Esnaf ağına dahil olabilirsiniz!

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak, ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz.

BURAYA TIKLAYINIZ

DERSİMLİ ESNAFLARIMIZ

Burçlar

Günlük falınızı Okuyun

Astroloji.org 'un desteğiyle

HAVA DURUMU

ZİYARETÇİ İSTATİSTİKLERİ

 Bugün : 2786
 Dün : 19845
 Toplam : 43658880
 Ip No : 3.215.79.116